Mediýa

Habarlar

Habarlar
Dogry ýaşaýyş PV energiýa saklaýyş ulgamyny nädip saýlamaly?
Energyaşaýyş energiýasyny saklaýyş ulgamy, öý energiýasyny saklaýyş ulgamy diýlip hem atlandyrylýar, mikro energiýa saklaýyş elektrik stansiýasyna meňzeýär.Ulanyjylar üçin has ýokary elektrik üpjünçiligi kepilligi bar we daşarky elektrik torlaryna täsir etmeýär.Elektrik energiýasynyň az sarp edilýän döwürlerinde batareýa bukjasy ...
2023.05.09
14-nji aprelde RENAC-yň stol tennisi boýunça ilkinji ýaryşy başlandy.20 gün dowam etdi we RENAC-yň 28 işgäri gatnaşdy.Tournamentaryşyň dowamynda oýunçylar oýna doly höweslerini we ygrarlylygyny görkezdiler we tutanýerli tutanýerlilik ruhuny görkezdiler.Bu tolgundyryjy we cl ...
2023.04.21
27-nji martda Hangzhou şäherinde 2023-nji ýylda Hytaýyň energiýa saklaýyş tehnologiýasy innowasiýa we amaly sammiti geçirildi we RENAC “Energiýa saklaýjy täsirli PCS üpjün ediji” baýragyna eýe boldy.Ondan öň RENAC “Zer bilen iň täsirli kärhana ...” atly başga bir hormatly baýraga mynasyp bolupdy.
2023.04.19
2022-nji ýyl energiýa saklaýyş pudagy ýyly hökmünde giňden ykrar edildi we ýaşaýyş energiýa saklaýyş ýoly bu pudak tarapyndan altyn ýol hökmünde hem bellidir.Residentialaşaýyş energiýasyny saklamagyň çalt ösmeginiň esasy hereketlendiriji güýji, spontanyň netijeliligini ýokarlandyrmak ukybyndan gelýär ...
2023.04.07
2022-nji ýylda, energiýa rewolýusiýasynyň çuňlaşmagy bilen Hytaýyň gaýtadan dikeldilýän energiýa ösüşi täze üstünliklere eýe boldy.Energiýany saklamak, gaýtadan dikeldilýän energiýanyň ösüşini goldaýan esasy tehnologiýa hökmünde indiki “trillion dereje” bazar tendensiýasyna we pudaga w ...
2023.04.06
Timeerli wagt bilen 22-nji martda Rimini konwensiýa we sergi merkezinde Italiýanyň täzelenýän energiýa sergisi (esasy energiýa) uly dabara bilen geçirildi.Akylly energiýa çözgütlerini dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde RENAC ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamynyň çözgütleriniň doly toplumyny hödürledi ...
2023.03.23
Timeerli wagt bilen 14-15-nji mart aralygynda Amsterdamdaky Haarlemmermeer konwensiýa we sergi merkezinde Solar Solutions International 2023 dabaraly ýagdaýda geçirildi.Bu ýylky Europeanewropa sergisiniň üçünji duralgasy hökmünde RENAC fotoelektrik tor bilen baglanyşykly inwertorlary we ýaşaýyş energiýa saklaýjy soluti getirdi ...
2023.03.22
Timeerli wagt bilen 08-09-njy martda Polşanyň Keltze şäherinde iki günlük halkara täzelenýän energiýa sergisi (ENEX 2023 Polşa) Keltze halkara konwensiýa we sergi merkezinde uly dabara bilen geçirildi.Birnäçe ýokary öndürijilikli fotoelektrik tor bilen birikdirilen inwertorlar bilen, RENAC Power indu getirdi ...
2023.03.13
22-nji fewralda Halkara Energetika Ulgamy tarapyndan maliýeleşdirilýän “Täze energiýa, täze ulgam we täze ekologiýa” mowzugy bilen 7-nji Hytaý fotowoltaik senagat forumy Pekinde üstünlikli geçirildi.“Hytaý gowy fotowoltaik” marka dabarasynda RENAC ikisine ýetdi ...
2023.02.24
“Uglerodyň ýokary derejesi we uglerodyň bitaraplygy” maksatly strategiýanyň fonunda gaýtadan dikeldilýän energiýa köpleriň ünsüni özüne çekdi.Senagat we täjirçilik fotoelektrik syýasatlarynyň yzygiderli gowulaşmagy we dürli amatly syýasatlaryň, senagat we söwda ...
2023.02.24
Localerli wagt bilen 21-nji fewraldan 23-nji fewral aralygynda üç günlük Ispaniýanyň halkara energiýa we daşky gurşaw söwda sergisi (Genera 2023) Madrid halkara konwensiýa we sergi merkezinde uly dabara bilen geçirildi.RENAC Power dürli ýokary öndürijilikli PV grid birikdirilen inwertorlary, resi ...
2023.02.23
Gowy habar !!!16-njy fewralda Hytaýyň Suzhou şäherinde “Solarbe Global” tarapyndan gurnalan 2022-nji “Solarbe” Gün senagaty sammiti we baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.#RENAC Power-iň ÜÇ baýrak baýragyny alandygyna begenýäris, şol sanda 'Günüň iň täsirli gün inwertory öndürijisi', '...
2023.02.20
123456Indiki>>> Sahypa 1/6