Mediýa

Habarlar

RENAC inwerterleri Synergrid-de üstünlikli sanawda görkezildi
Energiýa saklaýyş ulgamlaryny we torlaýyn inwertorlary öndürýän öňdebaryjy RENAC POWER, EUB bazarynda bir fazaly ýokary woltly gibrid ulgamlaryň giňdigini habar berýär.Ulgam, EN50549, VED0126, CEI0-21 we C10-C11 ýaly köp standartlara laýyklykda TUV tarapyndan tassyklandy ...
2022.12.16
Germaniýada gün energiýasy ýokarlanýar.Germaniýanyň hökümeti 2030-njy ýyldaky maksady 100GW-dan 215 GW-a çenli iki esse köpeltdi.Yearylda azyndan 19 GW gurmak bilen bu maksada ýetip bolar.Demirgazyk Reýn-Westfalýanyň takmynan 11 million üçegi we ýylda 68 Terawatt sagat gün energiýasy potensialy bar ....
2022.12.06
Gowy täzelik!!Renac, BUREAU VERITAS-dan CE- EMC 、 CE-LVD 、 VDE4105 、 EN50549-CZ / PL / GR şahadatnamalaryny aldy.“Renac” üç fazaly HV gibrid inwertorlary (5-10kW) Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde bar.Acokarda agzalan şahadatnamalar Renac N3 HV seriýaly önümleriň doly laýyk gelýändigini görkezýär ...
2022.12.06
Italiýanyň halkara täzelenýän energiýa sergisi (esasy energiýa) 8-nji noýabrdan 11-nji noýabr aralygynda Rimini konwensiýa we sergi merkezinde uly dabara bilen geçirildi.Bu, Italiýada we hatda Ortaýer deňzi sebitinde gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynyň iň täsirli we aladaly sergisidir.Renac getirdi ...
2022.12.06
“All-Energy Australia 2022”, halkara energiýa sergisi 2022-nji ýylyň 26-27-nji oktýabry aralygynda Awstraliýanyň Melburn şäherinde geçirildi. Bu Awstraliýada gaýtadan dikeldilýän iň uly energiýa sergisi we Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde arassa görnüşlere bagyşlanan ýeke-täk waka. we gaýtadan dikeldilýän energiýa.Renac diňe ...
2022.12.06
“Solar & Storage Live UK 2022” 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabryndan 20-nji oktýabry aralygynda Angliýanyň Birmingem şäherinde geçirildi. Gün we energiýa saklaýyş tehnologiýasynyň innowasiýalaryna we önüm ulanylyşyna ünsi çekip, sergi täzelenip bilýän energiýa we energiýa saklaýyş pudagyndaky iň uly sergi hasaplanýar. Beýik Britaniýa.Renac p ...
2022.12.05
Braziliýada 2022-nji ýyldaky Günorta Amerika 23-nji awgustdan 25-nji awgust aralygynda Sao Paulo sergi Norte şäherinde geçirildi.“Renac Power”, setdäki inwertor önümlerinden başlap, Energiýa saklaýyş ulgamlaryna çenli esasy önümlerini görkezdi we stend köp sanly myhmanlary özüne çekdi....
2022.09.02
Bu tomus, howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagy we ýokarlanmagy bilen, global elektrik ulgamy elektrik energiýasyna bolan islegi kanagatlandyrmak üçin ýeterlik elektrik energiýasy bilen üpjün edip bilmez, bu bolsa milliarddan gowrak adama elektrik ýetmezçiligi howpuny döredip biler.Torlaýyn inwertoryň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde ...
2022.08.26
“Renac Power” -iň täze üç fazaly gibrid inwertory N3 HV seriýasy - ýokary woltly gibrid inwertor, 5kW / 6kW / 8kW / 10kW, üç fazaly, 2 MPPT, hem-de / daşynda hem ýaşaýyş we kiçi täjirçilik ulgamlary üçin iň gowy saýlawdyr!Alty esasy artykmaçlyk 18A ýokary güýçli modullara laýyk gelýär S ...
2022.08.25
Recentlyakynda, “Renac Power” we Braziliýadaky ýerli distribýutor şu ýyl üçünji tehniki okuw seminaryny üstünlikli guradylar.Maslahat webinar görnüşinde geçirildi we Braziliýanyň dürli künjeklerinden gelýän köp sanly gurnawçynyň gatnaşmagy we goldawyny aldy.Tehnika ...
2022.08.24
Soňky ýyllarda dünýäde paýlanan we öý hojalygynyň energiýa saklanyşy çalt ösdi we öý optiki ammary bilen paýlanan energiýa saklaýyş programmasy, saç syrmak we jülgäni doldurmak, elektrik çykdajylaryny tygşytlamak we gijikdirmek nukdaýnazaryndan gowy ykdysady peýdalary görkezdi ...
2022.08.24
“Renac power”, torda inwertorlary, energiýa saklaýyş ulgamlaryny we akylly energiýa çözgütlerini dünýäde öňdebaryjy öndüriji hökmünde dürli görnüşli we baýlaşdyrylan önümler bilen müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrýar.“Renac” -yň flagman önümi bolan bir fazaly gibrid inwertorlar N1 HL seriýasy we N1 HV seriýalary ...
2022.08.15
12345Indiki>>> Sahypa 1/5