Programma bellikleri

1. Giriş Italýan düzgünnamasy, tora birikdirilen ähli inwertorlaryň ilki bilen SPI öz-özüni barlamagyny talap edýär.Öz-özüňi barlamak wagtynda inwertor syýahat wagtyny naprýatageeniýeniň, naprýatageeniýeniň, ýygylygyň we ýygylygyň aşagyndan barlaýar - zerur bolanda inwertoryň kesilmegini üpjün etmek üçin ...
2022-03-01
1. Temperaturanyň peselmegi näme?Derating, inwertor güýjüniň gözegçilikde azalmagydyr.Adaty işde inwertorlar iň ýokary güýç nokadynda işleýärler.Bu iş nokadynda, PV naprýa .eniýe bilen PV tok arasyndaky gatnaşygy iň ýokary güýje getirýär.Iň ýokary güýç nokady erbet taraplaryny üýtgedýär ...
2022-03-01
Öýjük we PV modul tehnologiýasynyň ösmegi bilen ýarym kesilen öýjük, gysgyç moduly, iki ýüzli modul, PERC we ş.m. ýaly dürli tehnologiýalar biri-biriniň üstünden düşýär.Bir modulyň çykyş güýji we tok ep-esli ýokarlandy.Tersine öwürmek üçin has ýokary talaplar getirýär ...
2021-08-16
“Izolýasiýa ýalňyşlygy” näme?Transformator az inwertorly fotowoltaik ulgamlarda DC ýerden izolirlenýär.Kemçilikli modul izolýasiýasy, berkidilmedik simler, kemçilikli güýç optimizatorlary ýa-da inwertor içerki näsazlygy bolan modullar, tok akymynyň ýere gaçmagyna sebäp bolup biler (PE - goraýjy ...
2021-08-16
1. Sebäbi inwertoryň aşa woltly süýşmegi ýa-da güýç azalmagy bolup geçýärmi?Aşakdaky sebäpleriň biri bolup biler: 1) localerli setiňiz eýýäm ýerli standart naprýa limitseniýe çäklerinden (ýa-da nädogry kadalaşdyryş sazlamalary) daşynda işleýär.Mysal üçin, Awstraliýada AS 60038 230 wolt ...
2021-08-16
Dünýädäki ýurtlaryň köpüsinde 50Hz ýa-da 60Hz tizlikli 230 V (faza naprýa .eniýesi) we 400V (liniýa naprýa .eniýesi) ulanylýar.Powera-da elektrik transporty we ýörite maşynlar üçin senagat taýdan ulanmak üçin Delta gözenek nagşy bolup biler.Degişli netije hökmünde gün inwertasynyň köpüsi ...
2021-08-16
Gün inwertory setir dizaýn hasaplamalary Indiki makala, PV ulgamyňyzy düzeniňizde seriýa setirinde iň köp / iň az modul sanyny hasaplamaga kömek eder.Inwertoryň ululygy iki bölekden, naprýa .eniýeden we tok ululygyndan ybarat.Inwertoryň ululygynda kabul etmeli ...
2021-08-16
Näme üçin tersine kommutasiýa ýygylygyny köpeltmeli?Inokary inwert ýygylygynyň iň täsiri: 1. Tersine kommutasiýa ýygylygynyň köpelmegi bilen inwertoryň göwrümi we agramy hem azalýar we saklanyşy peseldip biljek güýç dykyzlygy ep-esli gowulaşýar, tr ...
2021-08-16
Näme üçin eksport çäklendirme aýratynlygy gerek 1. Käbir ýurtlarda ýerli düzgünler PV elektrik stansiýasynyň tor bilen üpjün edilip bilinjek mukdaryny çäklendirýär ýa-da hiç hili iýmitlenmäge ýol bermeýär, şol bir wagtyň özünde PV güýjüni öz-özüňi sarp etmek üçin ulanýar.Şonuň üçin eksport çäklendirmesi çözgüdi bolmasa PV ulgamy bolup bilmez ...
2021-08-16