IET GOWY DURMUŞ ÜÇIN SMART ENERGI .ASY

Soňky ýyllarda energiýa pudagyndaky kynçylyklar, esasy serişdeleri sarp etmek we hapalaýjy zyňyndylar babatynda has çylşyrymly we çylşyrymly boldy.Akylly energiýa, ekologiýa taýdan arassalygy ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak bilen, energiýa tygşytlylygy üçin enjamlary we tehnologiýalary ulanmak prosesi.

“RENAC Power” “On Grid Inverters”, “Energiýa saklaýyş ulgamlary” we “Smart Energy Solutions” döredijisi.Biziň ýazgylarymyz 10 ýyldan gowrak dowam edýär we doly baha zynjyryny öz içine alýar.Aýratyn gözleg we ösüş toparymyz kompaniýanyň gurluşynda möhüm rol oýnaýar we in Engineenerlerimiz, ýaşaýyş we täjirçilik bazarlary üçin netijeliligini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýän täze önümleri we çözgütleri täzeden dizaýn edýärler we synagdan geçirýärler.

RENAC Power inverterleri yzygiderli ýokary hasyl we ROI berýär we Europeewropada, Günorta Amerikada, Awstraliýada we Günorta Aziýada we ş.m. müşderiler üçin ileri tutulýan seçime öwrüldi.

Açyk gözýetim we önümleriň we çözgütleriň giň toplumy bilen, islendik täjirçilik we işewürlik meselesini çözmekde hyzmatdaşlarymyza goldaw bermäge çalyşýan Gün energiýasynyň başynda durýarys.

RENAC-yň esasy tehnologiýalary

INVERTER DIZAYNY
10 ýyldan gowrak hünär tejribesi
Kuwwatly elektron topologiýa dizaýny we hakyky wagt gözegçiligi
Kodlar we düzgünler boýunça köp ýurtly set
EMS
EMS inwertoryň içinde birleşdirildi
PV öz-özüňi sarp etmegiň ulalmagy
Shük çalşygy we Peak syrmak
FFR (Firma ýygylygyna jogap)
VPP (Wirtual elektrik bekedi)
Customöriteleşdirilen dizaýn üçin doly programmirläp bolýar
BMS
Öýjükde hakyky wagt gözegçiligi
Volokary woltly LFP batareýa ulgamy üçin batareýany dolandyrmak
Batareýalaryň ömrüni goramak we uzaltmak üçin EMS bilen utgaşyň
Batareýa ulgamy üçin akylly gorag we dolandyryş
Energetika IoT
GPRS & WIFI maglumatlary geçirmek we ýygnamak
Web we APP arkaly görünýän maglumatlara gözegçilik
Parametrleri düzmek, ulgam gözegçiligi we VPP amala aşyrmak
Gün energiýasy we energiýa saklaýyş ulgamy üçin O&M platformasy

RENAC MILESTONLARY

2022
2021
2020
2019
2018
2017