banner

“TITAN SOLAR CLOUD”

“Titan Solar Cloud”, “LoT”, uly maglumatlar we “bulut” hasaplaýyş tehnologiýasy esasynda gün taslamalary üçin yzygiderli O&M dolandyryşyny üpjün edýär.

Sistematiki çözgütler

“Titan Solar Cloud” gün taslamalaryndan inwertorlardan, meteorologiýa stansiýasyndan, kombinator gutusy, DC kombinatory, elektrik we modul setirlerinden maglumatlary öz içine alýan giňişleýin maglumatlary ýygnaýar.

Maglumatlaryň arabaglanyşygy

“Titan Cloud”, dünýädäki 40-dan gowrak inwertor markasynyň aragatnaşyk şertnamalaryna laýyklykda dürli marka inwerterlerini birleşdirip bilýär.

INTELLIGENT O&M

“Titan Solar Cloud” platformasy, intellektual näsazlygy anyklamak, ýalňyş awtomatiki ýerleşiş we ýakyn aýlawly O&M we ş.m. merkezleşdirilen O & M-ni durmuşa geçirýär.

Topar we aýak dolandyryşy

Dünýädäki gün desgalary üçin O&M flot dolandyryşyny amala aşyryp biler, şeýle hem satuw hyzmatyndan soň ýaşaýyş gün taslamalary üçin amatlydyr.Hyzmat sargytlaryny näsaz ýeriň golaýyndaky hyzmat toparyna iberip biler.

“RENAC ENERGI MANA DOLANDYRMAK”

Internet tehnologiýasy, bulut hyzmaty we uly maglumatlar esasynda RENAC energiýa dolandyryş buludy, iň ýokary ROI amala aşyrmak üçin dürli energiýa ulgamlary üçin yzygiderli elektrik stansiýasyna gözegçilik, maglumat derňewi we O&M üpjün edýär.

Sistematiki çözgütler

RENAC energiýa buludy giňişleýin maglumat ýygnamagy, gün zawody, energiýa saklaýyş ulgamy, ýangyç elektrik stansiýasy, EV zarýadlary we ýel taslamalary, şeýle hem maglumatlar derňewi we ýalňyş diagnozy amala aşyrýar.Senagat seýilgähleri ​​üçin energiýa sarp edilişi, energiýa paýlanyşy, energiýa akymy we ulgam girdejileriniň derňewi berilýär.

INTELLIGENT IŞLERI WE ÜPJÜNÇILIGI

Bu platforma merkezleşdirilen O&M, nädogry akylly diagnoz, ýalňyş awtomatiki ýerleşiş we ýakyn sikl.O & M we ş.m. amala aşyrýar.

HYZMATDAŞ funksiýa

Belli bir taslamalara laýyklykda aýratynlaşdyrylan funksiýany ösdürip bileris we dürli energiýa dolandyryşynda artykmaçlyklary artdyryp bileris.